Жареная картошка - 200 гр.

картофель

Жареная картошка
Добавки