Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „СЕЛЕНА 2020” ООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „www.selenapizza.com” („Общите условия”) и урежда отношенията между „СЕЛЕНА 2020” ООД и всеки един от потребителите на уебсайта www.selenapizza.com.
 
І. ДЕФИНИЦИИ
 
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.2. „СЕЛЕНА 2020” ООД, (наричани по-долу СЕЛЕНА), е търговско дружество с ЕИК: 203594478, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Железни врата” № 1, бл.26, ап.7, , тел.: (+359 52) 300 323, e-mail: selena_levski@abv.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: http://selenapizza.com.
1.3. www.selenapizza.com/Уебсайтът www.selenapizza.com е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на храна до посочен от тях адрес.
1.4. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.5. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.6. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта www.selenapizza.com услуги и ресурси.
1.8. „Потребителски профил” е обособена част в www. selenapizza.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www. selenapizza.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощенска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
1.9. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www. selenapizza.com
1.10. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
1.11. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, мненията и коментарите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на www. selenapizza.com с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта www. selenapizza.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.12. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.13. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 
ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 
2.1. СЕЛЕНА, чрез Уебсайта www. selenapizza.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Част от Услугите на Уебсайта www. selenapizza.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта www. selenapizza.com  новини, забавни публикации, промоции или друго предоставено от www. selenapizza.com съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта www. selenapizza.com
2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта www. selenapizza.com e възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и парола.
2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и www. selenapizza.com във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта www. selenapizza.com се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта www. selenapizza.com.
 
ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www. selenapizza.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта                                 www. selenapizza.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://www. selenapizza.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта                                www. selenapizza.com. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта                        www. selenapizza.com, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www. selenapizza.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта                                       www. selenapizza.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://www. selenapizza.com.
3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на www. selenapizza.com и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от www. selenapizza.com услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на www. selenapizza.com данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, www. selenapizza.com има право да откаже регистрацията.
3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www. selenapizza.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.
 
ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 
4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочв